Dr.Wallapat View my profile


Leadership (ภาวะผู้นำ)

 
ผมได้ทำความรู้จักกับคำว่า Leadership (ภาวะผู้นำ) ครั้งแรกเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน สมัยเรียนปริญญาตรีที่คณะบริหารธุรกิจ ในครั้งนั้น ความเข้าใจ "แบบตื้นๆ" ของผมก็มีเพียงแค่รู้ว่าองค์กรจะดีได้ต้องอาศัยผู้นำองค์กรที่มีภาวะผู้นำสูง แต่ก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติม  จนกระทั่งมาศึกษาเรื่องนี้อีกครั้งอย่างจริงๆ จังๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งภาคทฤษฎีที่ผ่านการศึกษาและทำวิจัยในระดับปริญญาเอก รวมทั้งนำมาปฏิบัติจริงในองค์กรธุรกิจ ทั้งในมุมที่เป็นส่วนหนึ่งของการถูกพัฒนาภาวะผู้นำ และในมุมของผู้ที่เป็น Change Facilitator ซึ่งก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีและรู้ "ลึก" มากขึ้น จึงอยากจะแบ่งปันทฤษฎี ประสบการณ์ และกรณีศึกษา ผ่านมุมมองของผมเองต่อคำว่า "ภาวะผู้นำ" ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบกันต่อไปนะครับ


ความหมายของคำว่าภาวะผู้นำ
 
ช่วงที่ทำวิจัย ผมต้องอ่านเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำมาก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ตำรับตำราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะทำวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ) รวมทั้งบทความ วารสาร ฯลฯ  ทำให้รู้ว่าคนทั่วโลกต่างกำหนดนิยามของคำว่าภาวะผู้นำกันไปค่อนข้างหลากหลายมาก ซึ่งถ้าหยุดเวลาไว้ในปี 2007 พบว่ามีผู้นิยามความหมายของภาวะผู้นำไว้ตั้งแต่เริ่มต้นศตวรรษที่ 20 มากมายถึง 130 ความหมาย ด้วยกัน แต่จากการอ่านไปอ่านมา ผมก็พบว่ามีอยู่หนึ่งความหมายที่ผู้คนส่วนมากเห็นตรงกันก็คือ "ภาวะผู้นำ หมายถึง การชี้ให้เห็นทาง (To show the way)" นั่นก็หมายถึงว่าผู้ที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น จะต้องสามารถพาคนทั้งหลายที่เป็นผู้ตามเดินไปในเส้นทางที่ปลอดภัยถึงจุดหมายแน่ๆ หรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนั่นเอง 


ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Skills)

งานวิจัยของผมนั้นเกี่ยวข้องกับการศึกษาว่าทักษะความเป็นผู้นำประเภทใดบ้าง (Leadership Skills) ที่มีส่วนในการส่งเสริมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งผมได้แบ่งทักษะความเป็นผู้นำออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ กลุ่มทักษะความเป็นผู้นำที่สำคัญในช่วงเริ่มต้น (Setup Phase)  กลุ่มทักษะความเป็นผู้นำในช่วงการดำเนินงาน (Implementation Phase)  และกลุ่มทักษะความเป็นผู้นำในช่วงติดตามและผลักดัน (Follow-up Phase) 


กลุ่มทักษะความเป็นผู้นำที่สำคัญในช่วงเริ่มต้นนั้น สะท้อนให้เห็นถึง   'การชี้ให้เห็นทาง' ดังความหมายหลักที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความหมายไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะในการจุดประกายให้ทีมงานมีวิสัยทัศน์ร่วม (Inspiring the shared vision)  ทักษะในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ทีมงานกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ร่วม (Challenging staff in establishing a set of goals to implement the shared vision)  และทักษะในการกำหนดแผนงาน/ โครงการที่ดีเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย (Crafting the initiative with staff to achieve goals)


สำหรับกลุ่มทักษะความเป็นผู้นำในช่วงการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การส่งเสริมให้ทีมงานมีความเต็มใจ กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติตามแผนงาน/ โครงการที่กำหนดไว้ ด้วยใจที่มุ่งมั่น ทำงานด้วยความรัก และเต็มที่กับงาน ด้วยความภาคภูมิใจในภาระรับผิดชอบของตน เพื่อที่จะช่วยกันทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น บรรลุตามที่กำหนดไว้ โดยที่ผู้นำจะต้องมีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านเครือข่ายสังคม ซึ่งจะมีทักษะที่สำคัญอยู่ 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะในการอำนวยการ หรือปลดล็อคอุปสรรคทุกอย่างที่จะทำให้ทีมงานไม่สามารถดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ได้ (Enabling staff to implement the plan)  ทักษะในการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น (Providing budget and allocating resources to support the plan)  ทักษะในการเป็นโค้ชที่ต้องคอยให้คำแนะนำและกระตุ้น ปลุกเร้าให้ทีมงานสามารถดำเนินงานได้อย่างดี (Coaching, encouraging the heart, the leadership teams)  ทักษะในการให้คำปรึกษา พูดคุย และแนะนำถึงประเด็นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินงานต่อทีมงาน (Consulting and communicating staff on important issues)  ทักษะในการปรับกระบวนการทำงานสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานของทีมงาน (Modeling key processes tomanage change and solve problems)  ทักษะในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของทีมงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Constructing collaborative network, facilitating, among all stakeholders) 
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในช่วงของการดำเนินงานนั้น มีทักษะความเป็นผู้นำที่สำคัญค่อนข้างมาก ซึ่งก็ตรงกับสถานการณ์ที่เราพบเห็นได้ทั่วไปว่า ในหลายๆ โครงการมักจะมีการวางแผนที่ดี สวยหรู แต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริง ก็มีอันเป็นไปค่อนข้างมาก เนื่องจากในช่วงการวางแผนนั้น ปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์ทั้งหลายก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ระหว่างที่ดำเนินโครงการจริง กลับมีอะไรก็ไม่รู้ โผล่มาสร้างความท้าทายอยู่ตลอด จึงจำเป็นที่ผู้นำจะต้องแสดงฝีมือในช่วงนี้ให้มากๆ เพื่อความสำเร็จของโครงการ


ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มทักษะความเป็นผู้นำในช่วงติดตามและผลักดัน ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า 2 กลุ่มทักษะที่ผ่านมา เพราะในระหว่างทำงาน คนเราก็ต้องมีช่วงสนุกบ้าง ท้อบ้าง เหนื่อยบ้าง ทำให้ต้องมีการกระตุ้นกันอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผมมองว่าภาวะผู้นำนั้นเป็นเหมือนกระบวนการในการกระตุ้นทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน โดยที่งานที่ทุกคนร่วมกันทำนั้น ทีมงานต้องเห็นถึงคุณค่าของมัน เป็นงานที่ทุกคนมีความสนใจร่วมกัน และมีแรงจูงใจที่ตอบสนองความต้องการ แรงขับ รวมถึงความคาดหวังของทั้งผู้นำและทีมงานด้วยกันเอง ซึ่งมีทักษะที่สำคัญอยู่ 3 ทักษะด้วยกัน คือ ทักษะในการเจรจาต่อรองที่จะให้ทีมงานทุกคนยังคงยึดมั่นในเป้าหมายที่ร่วมกันกำหนด (Maintaining performance expectations)  ทักษะในการกระตุ้น ปลุกเร้าทีมงานให้มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Encouraging staff to continuously improve the plan)  และทักษะในการส่งเสริมคนดี คนเก่ง อย่างมีนัยสำคัญ ผ่านทางการให้ผลตอบแทนหรือการชื่นชมยินดีกับความพยายามของทีมงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (Encognizing and rewardign staff) 


โมเดลในการพัฒนาภาวะผู้นำ

จากข้อมูลที่ได้รับในการวิจัยของผมนั้น ทั้ง 12 ทักษะที่จัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มนั้น ผมพบว่ามีอยู่ 3 ทักษะที่มีความสำคัญมากและควรได้รับการพัฒนาเป็นลำดับแรกๆ เพราะจะสามารถสร้างโมเมนตัมต่อการนำทีมงานให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างดี ซึ่งทั้ง 3 ทักษะนั้น คือ ทักษะในการจุดประกายให้ทีมงานมีวิสัยทัศน์ร่วม (Inspiring the shared vision)  ทักษะในการอำนวยการ หรือปลดล็อคอุปสรรคทุกอย่างที่จะทำให้ทีมงานไม่สามารถดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ได้ (Enabling staff to implement the plan) และทักษะในการเจรจาต่อรองที่จะให้ทีมงานทุกคนยังคงยึดมั่นในเป้าหมายที่ร่วมกันกำหนด (Maintaining performance expectations)  โดยที่ผมได้จัดทำเป็นโมเดลในการพัฒนาภาวะผู้นำที่ส่งเสริมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร ดังรูปต่อไปนี้ ซึ่งผมตั้งชื่อไว้ว่าใบพัดแห่งการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ "The Leadership Skills Propeller"
ในคราวต่อไป ผมจะทะยอยเล่าเรื่องภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่ใช่เป็นเชิงวิชาการมากนักนะครับ เพราะเดี๋ยวจะอ่านไปหลับไปกันซะก่อน ฮ่าๆๆๆ

สวัสดีครับทุกท่าน ^.^

Comment

Comment:

Tweet

You made some clear points there. I looked on the internet for the subject matter and found most persons will agree with your website.

#441 By http://chatlotteheels.wordpress.com/tag/taller (180.242.232.229|111.243.221.68, 180.242.232.229) on 2014-01-15 08:43

Good blog! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written.

#440 By bottes timberland femme marron (202.105.61.227) on 2013-11-04 10:01

Thanks for another wonderful post. Where else could anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and Im on the look for such information.

#439 By eram (202.105.61.227) on 2013-11-03 18:34

I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A great read. I will certainly be back.

#438 By bottes geox filles (202.105.61.227) on 2013-11-02 03:44

Very informative article post.Really thank you! Will read on

#437 By Carte R4 pour DSI XL (219.136.102.208) on 2013-10-31 14:25

this is great blog, I will certainly be back.

#436 By bottes geox soldes (219.136.102.208) on 2013-10-31 13:06

Id like to find out more? Id want to find out some additional information.

#435 By bottes uggs soldes (219.136.102.20) on 2013-10-22 10:10

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work.

#434 By bottes ugg australia pas cher (219.136.102.20) on 2013-10-22 09:16

Awsome site! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also.

#433 By chaussures style ugg (219.136.102.20) on 2013-10-22 05:17

I like this post, enjoyed this one appreciate it for putting up.

#432 By ugg france soldes (219.136.102.20) on 2013-10-22 05:06

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that Ive really enjoyed browsing your blog posts. After all Ill be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

#431 By bottes ugg australia (219.136.102.20) on 2013-10-22 01:29

index.php?act=ST&f=

#430 By maillot rugby pas cher (14.150.73.132) on 2013-09-30 21:48

index.php/topic,

#429 By chaussures de foot junior (14.150.73.132) on 2013-09-30 17:22

index.php/forum/index.php/topic

#428 By bayern trikot 2012 (14.150.73.230) on 2013-09-27 14:37

/viewtopic/p=*.html

#427 By manchester city trikots 2012-13 (14.150.73.230) on 2013-09-27 13:35

community/viewTopic/

#426 By chanel prix usine (14.150.73.230) on 2013-09-27 04:16

Incredible! This blog looks exactly like my old one! It's on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!

#425 By 󥯥` ȥå (120.33.216.26) on 2013-09-18 07:16

viewtopic.htm?p=*

#424 By sac victoria hermes (202.105.90.18) on 2013-09-14 02:28

index.php?action=profile;u=

#423 By sac burberry pas cher chine (202.105.90.18) on 2013-09-14 01:31

story.php?title=

#422 By sac chanel 2.55 vendre (202.105.60.226) on 2013-09-13 02:10

action=profile;u=

#421 By chanel vintage jewelry (202.105.60.226) on 2013-09-13 01:08

I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A great read. I will certainly be back.

#420 By louis vuitton online shop (219.136.102.70) on 2013-08-28 22:11

I cant understand how to add your weblog to my news reader. any recomendations would be appreciated I want to access your posts.

#419 By louis vuitton (219.136.102.70) on 2013-08-28 07:00

Usually I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite nice post.

#418 By maillot allemagne 2010 noir (202.105.60.107) on 2013-08-26 12:40

Amazing! You know I love your blog!!!

#417 By historique maillot equipe de france (202.105.60.107) on 2013-08-26 08:25

I am delighted that I found this web site, precisely the right information that I was searching for!

#416 By maillot PSG (202.105.60.107) on 2013-08-25 15:42

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work.

#415 By maillot dortmund (202.105.60.107) on 2013-08-25 06:04

I am so grateful for your article. Much obliged.

#414 By maillot pays bas 2013 (219.136.102.37) on 2013-08-24 11:06

Say, you got a nice blog article.Really looking forward to read more. Want more.

#413 By maillot usa foot (202.105.63.158) on 2013-08-21 19:10

/forum/profile.php?id=

#412 By maillot irlande du nord foot (202.105.90.101) on 2013-08-20 00:38

index.php?/user/

#411 By Maillot Irlande (14.150.72.155) on 2013-08-16 13:48

a jamais été aussi facile Pourquoi est-il mieux que actualizar r4 upgrade revolution for ds R4 DS régulière. le R4i or offre souvent une meilleure compatibilité et de whats the between nintendo ds lite and dsi. Nouveau générique 80's nintendo games list DSI Aluminium Carry Case, mise à jour de la banque de adobe flash player for nintendo dsi xl n’est pas nécessaire Soutenir moonshell et homebrew Conception de l’économie de l’énergie. <a href="http://www.r4i-sdhc.com" title="r4i sdhc">r4i sdhc</a>

#410 By http://www.r4i-sdhc.com (219.136.100.19) on 2013-08-06 04:58

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

#409 By http://www.sixsigmadss.com/ (183.5.140.64) on 2013-08-04 04:17

index.php?act=post

#408 By http://maillotbocajuniors.wehaay.com/ (74.218.56.146) on 2013-07-31 16:53

index/topic/id/

#407 By http://maillotacmilan.ethicalbase.com/ (113.119.55.235) on 2013-07-31 15:58

/*.html?view=

#406 By http://maillotpsg2013.ethicalbase.com/ (116.21.64.219) on 2013-07-27 07:22

story.php?title=

#405 By http://maillotdefoot.ethicalbase.com/ (116.21.64.219) on 2013-07-27 06:34

グッチ竹ハンドバッグ、現在起動。 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#404 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.60.103) on 2013-07-20 03:35

/ftopic*.html

#403 By maillot psg (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-10 19:01

index.php?members

#402 By ray ban wayfarer (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-10 17:41

Thanks-a-mundo for the blog.Really thank you! Will read on…

#401 By maillot foot (103.7.57.18|219.136.101.147) on 2013-07-02 16:39

Your web site is really useful. Many thanks for sharing. By the way, how could we keep in touch?

#400 By maillot de foot pas cher (103.7.57.18|219.136.101.147) on 2013-07-02 11:12

Thank you for your article.Thanks Again. Awesome.

#399 By gifts for men (103.7.57.18|14.147.204.249) on 2013-07-01 13:43

Awsome site! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also.

#398 By maillot football (103.7.57.18|14.147.204.249) on 2013-07-01 05:46

Yeah !… life is like riding a bicycle. You will not fall unless you stop pedaling!!…

#397 By lunette de soleil ray ban (103.7.57.18|14.147.204.249) on 2013-07-01 04:14

Amazing! You know I love your blog!!!

#396 By birthday gifts (103.7.57.18|14.147.204.249) on 2013-06-29 23:49

index.php?action=profile;u=

#395 By maillot de foot (103.7.57.18|14.147.205.32) on 2013-06-29 15:21

I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A great read. I will certainly be back.

#394 By maillot de foot pas cher (103.7.57.18|14.121.29.100) on 2013-06-27 08:45

viewtopic-p-*.html louis vuitton briefcase http://louis-vuittontravelbag.blogspot.com/

#393 By louis vuitton briefcase (103.7.57.18|202.105.90.126) on 2013-06-19 04:33

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#392 By Hermes Kelly Bag (103.7.57.18|122.140.21.74) on 2013-06-14 07:00