Dr.Wallapat View my profile


Leadership (ภาวะผู้นำ)

 
ผมได้ทำความรู้จักกับคำว่า Leadership (ภาวะผู้นำ) ครั้งแรกเมื่อเกือบ 20 ปีก่อน สมัยเรียนปริญญาตรีที่คณะบริหารธุรกิจ ในครั้งนั้น ความเข้าใจ "แบบตื้นๆ" ของผมก็มีเพียงแค่รู้ว่าองค์กรจะดีได้ต้องอาศัยผู้นำองค์กรที่มีภาวะผู้นำสูง แต่ก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติม  จนกระทั่งมาศึกษาเรื่องนี้อีกครั้งอย่างจริงๆ จังๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งภาคทฤษฎีที่ผ่านการศึกษาและทำวิจัยในระดับปริญญาเอก รวมทั้งนำมาปฏิบัติจริงในองค์กรธุรกิจ ทั้งในมุมที่เป็นส่วนหนึ่งของการถูกพัฒนาภาวะผู้นำ และในมุมของผู้ที่เป็น Change Facilitator ซึ่งก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีและรู้ "ลึก" มากขึ้น จึงอยากจะแบ่งปันทฤษฎี ประสบการณ์ และกรณีศึกษา ผ่านมุมมองของผมเองต่อคำว่า "ภาวะผู้นำ" ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบกันต่อไปนะครับ


ความหมายของคำว่าภาวะผู้นำ
 
ช่วงที่ทำวิจัย ผมต้องอ่านเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำมาก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ตำรับตำราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะทำวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ) รวมทั้งบทความ วารสาร ฯลฯ  ทำให้รู้ว่าคนทั่วโลกต่างกำหนดนิยามของคำว่าภาวะผู้นำกันไปค่อนข้างหลากหลายมาก ซึ่งถ้าหยุดเวลาไว้ในปี 2007 พบว่ามีผู้นิยามความหมายของภาวะผู้นำไว้ตั้งแต่เริ่มต้นศตวรรษที่ 20 มากมายถึง 130 ความหมาย ด้วยกัน แต่จากการอ่านไปอ่านมา ผมก็พบว่ามีอยู่หนึ่งความหมายที่ผู้คนส่วนมากเห็นตรงกันก็คือ "ภาวะผู้นำ หมายถึง การชี้ให้เห็นทาง (To show the way)" นั่นก็หมายถึงว่าผู้ที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น จะต้องสามารถพาคนทั้งหลายที่เป็นผู้ตามเดินไปในเส้นทางที่ปลอดภัยถึงจุดหมายแน่ๆ หรือดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนั่นเอง 


ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Skills)

งานวิจัยของผมนั้นเกี่ยวข้องกับการศึกษาว่าทักษะความเป็นผู้นำประเภทใดบ้าง (Leadership Skills) ที่มีส่วนในการส่งเสริมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งผมได้แบ่งทักษะความเป็นผู้นำออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ กลุ่มทักษะความเป็นผู้นำที่สำคัญในช่วงเริ่มต้น (Setup Phase)  กลุ่มทักษะความเป็นผู้นำในช่วงการดำเนินงาน (Implementation Phase)  และกลุ่มทักษะความเป็นผู้นำในช่วงติดตามและผลักดัน (Follow-up Phase) 


กลุ่มทักษะความเป็นผู้นำที่สำคัญในช่วงเริ่มต้นนั้น สะท้อนให้เห็นถึง   'การชี้ให้เห็นทาง' ดังความหมายหลักที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความหมายไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะในการจุดประกายให้ทีมงานมีวิสัยทัศน์ร่วม (Inspiring the shared vision)  ทักษะในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ทีมงานกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ร่วม (Challenging staff in establishing a set of goals to implement the shared vision)  และทักษะในการกำหนดแผนงาน/ โครงการที่ดีเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย (Crafting the initiative with staff to achieve goals)


สำหรับกลุ่มทักษะความเป็นผู้นำในช่วงการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การส่งเสริมให้ทีมงานมีความเต็มใจ กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติตามแผนงาน/ โครงการที่กำหนดไว้ ด้วยใจที่มุ่งมั่น ทำงานด้วยความรัก และเต็มที่กับงาน ด้วยความภาคภูมิใจในภาระรับผิดชอบของตน เพื่อที่จะช่วยกันทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น บรรลุตามที่กำหนดไว้ โดยที่ผู้นำจะต้องมีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านเครือข่ายสังคม ซึ่งจะมีทักษะที่สำคัญอยู่ 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะในการอำนวยการ หรือปลดล็อคอุปสรรคทุกอย่างที่จะทำให้ทีมงานไม่สามารถดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ได้ (Enabling staff to implement the plan)  ทักษะในการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น (Providing budget and allocating resources to support the plan)  ทักษะในการเป็นโค้ชที่ต้องคอยให้คำแนะนำและกระตุ้น ปลุกเร้าให้ทีมงานสามารถดำเนินงานได้อย่างดี (Coaching, encouraging the heart, the leadership teams)  ทักษะในการให้คำปรึกษา พูดคุย และแนะนำถึงประเด็นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินงานต่อทีมงาน (Consulting and communicating staff on important issues)  ทักษะในการปรับกระบวนการทำงานสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานของทีมงาน (Modeling key processes tomanage change and solve problems)  ทักษะในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของทีมงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Constructing collaborative network, facilitating, among all stakeholders) 
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในช่วงของการดำเนินงานนั้น มีทักษะความเป็นผู้นำที่สำคัญค่อนข้างมาก ซึ่งก็ตรงกับสถานการณ์ที่เราพบเห็นได้ทั่วไปว่า ในหลายๆ โครงการมักจะมีการวางแผนที่ดี สวยหรู แต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริง ก็มีอันเป็นไปค่อนข้างมาก เนื่องจากในช่วงการวางแผนนั้น ปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์ทั้งหลายก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ระหว่างที่ดำเนินโครงการจริง กลับมีอะไรก็ไม่รู้ โผล่มาสร้างความท้าทายอยู่ตลอด จึงจำเป็นที่ผู้นำจะต้องแสดงฝีมือในช่วงนี้ให้มากๆ เพื่อความสำเร็จของโครงการ


ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มทักษะความเป็นผู้นำในช่วงติดตามและผลักดัน ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า 2 กลุ่มทักษะที่ผ่านมา เพราะในระหว่างทำงาน คนเราก็ต้องมีช่วงสนุกบ้าง ท้อบ้าง เหนื่อยบ้าง ทำให้ต้องมีการกระตุ้นกันอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผมมองว่าภาวะผู้นำนั้นเป็นเหมือนกระบวนการในการกระตุ้นทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน โดยที่งานที่ทุกคนร่วมกันทำนั้น ทีมงานต้องเห็นถึงคุณค่าของมัน เป็นงานที่ทุกคนมีความสนใจร่วมกัน และมีแรงจูงใจที่ตอบสนองความต้องการ แรงขับ รวมถึงความคาดหวังของทั้งผู้นำและทีมงานด้วยกันเอง ซึ่งมีทักษะที่สำคัญอยู่ 3 ทักษะด้วยกัน คือ ทักษะในการเจรจาต่อรองที่จะให้ทีมงานทุกคนยังคงยึดมั่นในเป้าหมายที่ร่วมกันกำหนด (Maintaining performance expectations)  ทักษะในการกระตุ้น ปลุกเร้าทีมงานให้มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Encouraging staff to continuously improve the plan)  และทักษะในการส่งเสริมคนดี คนเก่ง อย่างมีนัยสำคัญ ผ่านทางการให้ผลตอบแทนหรือการชื่นชมยินดีกับความพยายามของทีมงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (Encognizing and rewardign staff) 


โมเดลในการพัฒนาภาวะผู้นำ

จากข้อมูลที่ได้รับในการวิจัยของผมนั้น ทั้ง 12 ทักษะที่จัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มนั้น ผมพบว่ามีอยู่ 3 ทักษะที่มีความสำคัญมากและควรได้รับการพัฒนาเป็นลำดับแรกๆ เพราะจะสามารถสร้างโมเมนตัมต่อการนำทีมงานให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างดี ซึ่งทั้ง 3 ทักษะนั้น คือ ทักษะในการจุดประกายให้ทีมงานมีวิสัยทัศน์ร่วม (Inspiring the shared vision)  ทักษะในการอำนวยการ หรือปลดล็อคอุปสรรคทุกอย่างที่จะทำให้ทีมงานไม่สามารถดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ได้ (Enabling staff to implement the plan) และทักษะในการเจรจาต่อรองที่จะให้ทีมงานทุกคนยังคงยึดมั่นในเป้าหมายที่ร่วมกันกำหนด (Maintaining performance expectations)  โดยที่ผมได้จัดทำเป็นโมเดลในการพัฒนาภาวะผู้นำที่ส่งเสริมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร ดังรูปต่อไปนี้ ซึ่งผมตั้งชื่อไว้ว่าใบพัดแห่งการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ "The Leadership Skills Propeller"
ในคราวต่อไป ผมจะทะยอยเล่าเรื่องภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่ใช่เป็นเชิงวิชาการมากนักนะครับ เพราะเดี๋ยวจะอ่านไปหลับไปกันซะก่อน ฮ่าๆๆๆ

สวัสดีครับทุกท่าน ^.^

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

เป็นบทความที่ดีทากครับ ออกแนววิชาการหนักจริงๆ
ขอเสนอไว้อีกนิดครับ

ผู้นำ ไม่ใช่นำแต่เพียงหน้างานแต่ยังต้องเป็นผู้หลอมรวมจิตวิญญาณของทีมงานให้กล้า ท้าชนต่ออุปสรรคนานาประการที่ถาโถม ด้วยใจที่เมตตา ให้เกียรติ ให้โอกาสและเที่ยงธรรม อีกทั้งผู้นำต้องมีความสามารถในการมองคน เลือกใช้คน รู้จักงาน รู้จักกาล รู้จักเทศะ เพื่อดำเนินนโยบายต่างๆให้บบรลุวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม

ปล.ไม่มีที่มาครับ จากประสบการณ์เน็ทๆ
คุณวิรุฬห์บัณฑิต ^.^

ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับในทุกๆ ประเด็นที่เขียนตอบมา โดยเฉพาะการเป็นผู้หลอมรวมจิตวิญญาณของทีมงาน ซึ่งโดยปกติผมก็จะใช้หลักของพรหมวิหาร 4 ในการดูแลทีมงานน่ะครับ และผมเชื่อว่าธรรมะบทนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการทำงานร่วมกัน

ในความเห็นของผมนะครับ การเีขียนอะไรที่ต้องอ้างอิงหลักการนี่มันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะครับ ฮ่าๆๆๆๆ

confused smile

#2 By Dr.Wallapat on 2011-03-06 20:04

ARKC80 <a href="http://cmefdqixxslb.com/">cmefdqixxslb</a>, aqoafekogmuc, [link=http://htfvkqbakqtd.com/]htfvkqbakqtd[/link], http://hsugdwapxvaj.com/

#3 By NGbgskCKEsDVgQDIl (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-28 20:43

Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. Ill make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. Ill certainly return.
seo tools http://www.gscraper.com/

#4 By seo tools (103.7.57.18|175.154.98.200) on 2013-01-03 06:29

Some really select posts on this internet site , saved to bookmarks .
<a href="http://www.louisvuittonpursesukusa.com/" title="louis vuitton outlet store">louis vuitton outlet store</a>

#5 By louis vuitton outlet store (103.7.57.18|121.25.168.205) on 2013-01-23 13:34

recently, their loved ones said to acquire up, to discover she gets visited a coma, ended up being hurried to medical center within Wuhan.Following blood company logo

#6 By cheap Louis Vuitton replica handbags (103.7.57.18|96.44.155.239) on 2013-02-05 21:53

ipad situations:gucci has actually arrived with occasion ipad cases which is have to have and also awaited modern-day technology accessory. these soft, classy gucci

#7 By replicas hermes handbags (103.7.57.18|14.215.133.81) on 2013-02-06 10:11

rear view, with a discolored leather texture, carrying handles, and two retractable soft cloth shoulder strap. the m40107 the right side of the diagram, the front with

#8 By Hermes wallet Replica (103.7.57.18|113.119.133.119) on 2013-02-15 18:21

effect diagramm5118_replica louis vuitton presbyopia series semi-curved needle buckle belt (gold head

#9 By louis vuitton outlet (103.7.57.18|111.72.247.77) on 2013-02-20 11:34

carrying comfort. - can be supporting in the replica louis vuitton trolley case or pilot suitcase at the top, can be placed up to 15-inch laptop. - inner pocket for

#10 By fake louis vuitton handbags (103.7.57.18|117.57.139.156) on 2013-02-25 09:07

I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

#11 By hermes pas cher (103.7.57.18|202.105.60.167) on 2013-04-09 04:52

Great, thanks for sharing this article.Really looking forward to read more. Want more.

#12 By maillot de football (103.7.57.18|202.105.89.183) on 2013-04-21 08:30

TnLsHzPD http://www.2jf8s2djAH6HOM91oUV615.com/
TnLsHzPD
<a href="http://www.2jf8s2djAH6HOM91oUV615.com/" title="TnLsHzPD">TnLsHzPD</a>

#13 By TnLsHzPD (103.7.57.18|101.24.94.163) on 2013-04-21 08:39

vHMseuvE http://www.iLHH4LXYx24d6FE18a190k.com/
vHMseuvE
<a href="http://www.iLHH4LXYx24d6FE18a190k.com/" title="vHMseuvE">vHMseuvE</a>

#14 By vHMseuvE (103.7.57.18|23.31.47.166) on 2013-04-21 08:39

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#15 By hermes bags (103.7.57.18|222.129.32.130) on 2013-04-21 11:40

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#16 By mulberry bags (103.7.57.18|222.80.68.208) on 2013-04-21 12:34

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#17 By wow gold (103.7.57.18|60.14.180.5) on 2013-04-21 13:28

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#18 By miu miu (103.7.57.18|183.108.183.234) on 2013-04-21 14:22

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#19 By celine bags (103.7.57.18|1.207.63.118) on 2013-04-21 18:44

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#20 By seo tools (103.7.57.18|61.221.103.116) on 2013-04-21 19:39

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#21 By burberry bags (103.7.57.18|223.242.9.98) on 2013-04-21 19:39

I similar to the significant details you provide inside of your article content.I’ll bookmark your blog site and check again here repeatedly.I’m quite sure I will gain knowledge of quite a bit of latest stuff best suited listed here! High-quality luck for that upcoming!

#22 By Maillot de foot (103.7.57.18|202.105.89.183) on 2013-04-22 09:23

Thank you for your article.Thanks Again. Awesome.

#23 By maillot de foot (103.7.57.18|202.103.132.115) on 2013-04-23 04:23

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#24 By sac louis vuitton (103.7.57.18|27.44.219.175) on 2013-04-24 17:22

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#25 By louis vuitton bags (103.7.57.18|183.201.255.29) on 2013-05-03 20:11

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#26 By wow gold (103.7.57.18|177.85.233.47) on 2013-05-03 22:05

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#27 By seo services (103.7.57.18|223.247.128.73) on 2013-05-04 14:54

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#28 By hermes bags (103.7.57.18|92.244.158.56) on 2013-05-05 04:31

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#29 By diablo 3 gold (103.7.57.18|114.234.80.28) on 2013-05-05 04:31

Them did not happen to have been quite a bit easier to get hold of my own prada handbags! I adore these folks!

#30 By prada handbags (103.7.57.18|192.74.228.177) on 2013-05-05 15:44

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#31 By chanel bags (103.7.57.18|183.93.60.224) on 2013-05-06 16:06

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#32 By mulberry bags (103.7.57.18|101.24.201.224) on 2013-05-07 07:52

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#33 By prada bags (103.7.57.18|27.154.42.148) on 2013-05-07 10:40

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#33 By coach outlet (103.7.57.18|183.160.114.126) on 2013-05-07 10:40

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#35 By mulberry bags (103.7.57.18|183.160.114.126) on 2013-05-07 10:41

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#36 By nike lebron 10 (103.7.57.18|61.166.185.33) on 2013-05-07 13:03

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#37 By mulberry bags (103.7.57.18|77.123.81.179) on 2013-05-07 15:21

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#38 By mulberry bags (103.7.57.18|117.212.161.52) on 2013-05-07 20:23

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#39 By mulberry bags (103.7.57.18|64.120.250.212) on 2013-05-08 00:00

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#40 By 整形美容 (103.7.57.18|64.120.250.212) on 2013-05-08 00:00

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#41 By mulberry bags (103.7.57.18|122.140.71.168) on 2013-05-08 09:33

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#42 By celine bags (103.7.57.18|183.165.72.73) on 2013-05-08 12:12

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#43 By mulberry bags (103.7.57.18|60.252.226.203) on 2013-05-08 19:28

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#44 By lacoste outlet (103.7.57.18|60.14.171.179) on 2013-05-10 17:06

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#45 By mulberry bags (103.7.57.18|213.163.116.55) on 2013-05-11 02:37

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#46 By mulberry bags (103.7.57.18|213.163.116.55) on 2013-05-11 02:37

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#47 By coach bags (103.7.57.18|183.217.65.138) on 2013-05-11 07:48

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#48 By mulberry outlet (103.7.57.18|183.217.65.138) on 2013-05-11 07:48

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#49 By cheap louis vuitton bags (103.7.57.18|150.255.25.218) on 2013-05-11 11:38

ทักษะความเป็นผู้นำ .. ต้องพัฒนาอะไรบ้าง | บล็อกสนุกคิด ของคนชอบคิดสนุก

#50 By michael kors bags (103.7.57.18|150.255.25.218) on 2013-05-11 11:39